Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /var/www/vhosts/vgnutreco.nl/httpdocs/includes/nieuws.php on line 51

Deprecated: strstr(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/vgnutreco.nl/httpdocs/includes/nieuws.php on line 51
VG Nutreco


Privacybeleid van de VGN

Kalender

13 augustus 2018


Voorzet PRIVACY BELEID in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Vereniging van Gepensioneerden Nutreco (VGN) d.d.: 30 juli 2018
Doelstelling vereniging:
Het doel van de vereniging is de belangenbehartiging op het gebied van pensioenen en collectieve voorzieningen voor gepensioneerden en hun nagelaten betrekkingen, de gewezen deelnemers alsmede degenen die vervroegd zijn uitgetreden of gebruik hebben gemaakt van een individuele regeling.
De VGN is met drie afgevaardigden vertegenwoordigd in de Pensioen Uitvoerings Commissie (PUC), die toeziet op een correcte uitvoering van de pensioenregeling door Aegon en verantwoordelijk is voor het indexatie depot en het toeslagenbeleid.

VGN hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VGN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke per 25 mei 2018 van kracht is. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
# Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn     beschreven in dit Privacy Beleid;
# Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
# Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
# Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; # # # Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
# Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als VGN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vereniging van Gepensioneerden Nutreco (www.VGNutreco.nl)

Secretariaat:
Bart Peters
Ant. Nijhoffstraat 1
5122 BV Rijen
secretariaat@VGNutreco.nl
Mob. 06 53641422

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Uw persoonsgegevens worden door VGN verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Het versturen van nieuwsbrieven, facturen en uitnodigingen.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van U vragen:
Achternaam;
Voornaam;
Straat + huisnummer;
Postcode;
Woonplaats;
E-mailadres;
Telefoonnummer.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
# Het verzorgen van de internet omgeving van het VGN-programma;
# Het verzorgen van de (financiële) administratie;
# Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven, facturen en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door U verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien U ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Met Nutreco, de PUC en Rikken zijn of worden verwerkers overeenkomsten afgesloten. Indien U niet toestaat dat er foto’s van U op de website of in de Nieuwsbrief verschijnen, vragen wij U dit per omgaande (in ieder geval voor 1 oktober 2018) aan ons kenbaar te maken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN
VGN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens VGN van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Alleen Leo Boeijen mag de ledenlijst in zijn bezit hebben en alleen de mutaties doorgeven aan bestuursleden (op verzoek) die deze gegevens nodig hebben .

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Mochten, ondanks de door ons genomen maatregelen, er toch gegevens “gehacked” worden, dan melden wij dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
U bent ingeschreven omdat U lid bent van de Vereniging van Gepensioneerden Nutreco
Ons adres is:
VGN
p/a Antoinette Nijhoffstraat 1
5122 BV Rijen
Nederland
secretariaat@VGNutreco.nl
Voeg dit email adres toe aan uw adresboek zodat eventuele mails niet in uw spam box verdwijnen.
Namens de VGNutreco,
Bart Peters
Secretaris VGN