Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /var/www/vhosts/vgnutreco.nl/httpdocs/includes/nieuws.php on line 51

Deprecated: strstr(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/vgnutreco.nl/httpdocs/includes/nieuws.php on line 51
VG Nutreco


Definitief Verslag ALV 19 maart 2019

Kalender

14 mei 2019


Verslag van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Vereniging van Gepensioneerden Nutreco (VGN)
d.d. 19 maart 2019
( dit verslag is goedgekeurd in de ALV van 8 maart 2022)

Aanwezig:
De leden: 42 leden(incl. bestuur) hebben de presentielijst (in bezit van de secretaris) getekend.
Alhoewel niet gevraagd, hebben zich toch persoonlijk afgemeld de leden:
F. Jongen uit Helmond, J. Schipper uit Meerlo, B. Ceelen-van den Berg uit Boekel, A.J. Raaijmakers uit St-Anthonis, H. Heijke uit Leusden, S. Hendriks uit Boxmeer, J. Roelofs uit Boxmeer, F. Wijgers uit Wijk en Aalburg, P. van Grinsven uit Cuijk en Ruud Aries uit Craft.

1. Opening 14:00 uur
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.
Hij bedankt Sjaak van der Linden en alle medewerkers van ITB Climate voor de geslaagde excursie voorafgaand aan de ALV en introduceert Sjaak van der Linden als eerste spreker. Dhr. van der Linden heeft in het verleden leiding gegeven aan de bouwkundige afdeling van Hendrix Voeders en heeft onder leiding van Finus Wijgers in Duitsland gewerkt. Heeft na een korte periode bij VDL zich ingekocht bij ITB van Toon van de Laar die in 1982 het bedrijf begon als installatie technisch bureau.

3. Goedkeuring Agenda.
CONCEPT AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
DD 19 MAART 2019 IN BOXMEER
1. Opening ledenvergadering om 14.00 uur door de voorzitter ( na de excursie ITB)
2. Goedkeuring agenda
3. Inleiding Sjaak van der Linden (ITB) ( ontwikkeling milieu- en energiegebruik in de
moderne huisvesting. Kort overzicht situatie hiervan in China.
4. Inleiding door de voorzitter
5. Goedkeuring van het verslag van de ALV gehouden op 20 maart 2018.
6. Passeren akte aangepaste Statuten.
7. Financiën. (zie Bijlage).
a. Presentatie van de jaarrekening 2018 en balans door de penningmeester.
b. Verslag van de financiële controlecommissie.
c. Decharge financieel beleid
d. Benoeming van een financiële controlecommissie voor de jaarrekening 2019.
e. Begroting 2019 en vaststelling van de contributie.
8. Bestuur mutaties: aftredend en herkiesbaar: Albert Swinkels.
Tegenkandidaten dienen een week voor aanvang van de vergadering bekend te zijn
bij de secretaris.
PAUZE
9. Toelichting op de ontwikkeling van onze pensioenen bij Aegon, een aantal actuele
pensioenzaken en gelegenheid tot het stellen van vragen aan Theo Versteegen.
10. Rondvraag
11. Sluiting ca 17.00 uur

De agenda wordt als bovenstaand goedgekeurd.
3. Presentatie Dhr. Sjaak van der Linden van ITB Climate.
Na de interessante rondleiding door zijn bedrijf, houdt Dhr. van der Linden een presentatie over de huidige stand der techniek in de stallenbouw, met name de klimaatinstallaties en de ontwikkeling van milieutechnieken en energieverbruik in de moderne dierenhuisvesting.
Dhr. van der Linden heeft 17 jaar bij Hendrix gewerkt, tot 1995.
Heeft nu een productiebedrijf in Boxmeer waar klimaatinstallaties gemaakt worden uit kunststoffen.
Dit bedrijf heeft een omzet (2018) van ca 6 mio Euro in de Tuinbouw (40%), in de Intensieve Veehouderij (56%) en in de Industrie (4%)
Van de omzet komt 60% uit het buitenland, 40% wordt omgezet in Nederland.
Doelgroepen zijn de Agrarische sector (incl. viskwekers en insectenkwekers), de Tuinbouw en de Industrie.
In 2016 is een deel (51%) van de aandelen verkocht aan FendyTech uit Peking, China.
ITB Climate werkt tegenwoordig met dealers.
Staan aan de vooravond van het 35 jarig jubileum.
Warmtewisselaars (om warmte terug te winnen) is een van de hoofdproducten.
Recent ook actief in de Mest- en Biomassadroging.
ITB Climate toont ook innovatiekracht op het gebied van energie, duurzaamheid en milieu. Voorbeelden zijn de AIR-2 buizenwisselaars en CLICK kokers.

Dhr. van der Linden sluit de presentatie af met een kort overzicht van de gedeeltelijke overname (51%) door FendyTech en de situatie in China. Dhr. van der Linden heeft goede ervaringen in het zakendoen met China en adviseert bij problemen direct in het vliegtuig te stappen.

Na het beantwoorden van enkele vragen dankt de voorzitter dhr. van der Linden voor de interessante presentatie, die heel toepasselijk het artikel: ” Een goed pensioen is een kwestie van fatsoen” toont aan de aanwezigen.

4. Inleiding door voorzitter Wim Vonk
Wim Vonk schetst een aantal gebeurtenissen die het afgelopen jaar 2018 ten aanzien van de VGN gespeeld hebben, o.a.:

(Dit is opgelost maar nog blijft de vraag mbt de overige indexering.) Vraagt aan de vergadering en de vergadering geeft toestemming voor het plaatsen van foto’s (die vandaag gemaakt zijn bij- en in het Nutreco kantoor en bij ITB Climate) op de VGN-website en in de komende VGN-nieuwsbrief .

Geeft een korte presentatie met als titel:
VGNutreco: Wat houdt ons bezig?
Zorg: Energietransitie: Netto besteedbaar inkomen: Martin uit de zaal maakt de opmerking dat de vergoedingen van hulpmiddelen er flink op achteruit zijn gegaan.

Nieuw pensioenstelsel: 5. Goedkeuring verslag van de ALV van 20 maart 2018.
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

6. Aanpassen statuten.
Een nog niet afgewerkt punt uit de ALV van 15 april 2014 is het aanpassen van de statuten van de Vereniging van Gepensioneerden Nutreco.
Voorstel statutenwijziging is destijds gedaan omdat na het overdragen van de pensioenen naar Aegon de Stichting Pensioenfonds Nutreco niet meer bestaat. Lidmaatschap van deze Stichting Pensioenfonds Nutreco was voorwaarde om lid te mogen zijn van de VGN.
De secretaris geeft toelichting aan de hand van de eerder aan de leden toegezonden presentatie met daarin de reden van de wijzigingen en de wijzigingen zelf.
Daarmee heeft ieder lid kennis kunnen nemen van de voorgestelde tekstwijziging in artikel 3 en 4 van de statuten.
In artikel 17 staat dat tenminste drie/vierde van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd moet zijn.
Met slechts 42 van de 334 leden aanwezig, wordt daar echter niet aan voldaan.
Conform datzelfde artikel wordt een volgende ALV uitgeschreven voor 12 april 2019 met alleen dit punt op de agenda.
Met deze tweede bijzondere ALV vervalt de eis m.b.t. het aantal aanwezige leden en kan in principe het bestuur besluiten in te stemmen met de wijziging van de statuten.
Deze vergadering wordt gepland op 12 april 2019, binnen de vereiste periode van 2…4 weken na heden.
De vergadering stemt ermee in dat de Secretaris, A.J.M. Peters, bij het passeren van de akte de VGN vertegenwoordigt.

7. Financiën
Presentatie: De jaarrekening is toegestuurd aan alle leden bij de uitnodiging en nogmaals op deze ALV getoond en toegelicht door Albert Swinkels.
Het resultaat over 2018 bedroeg € 1.071,= en het totaal van onze bezittingen is eind 2018 € 20.115,= .
Per 19 maart 2019 heeft de VGN 334 leden.
Enkele leden waren niet te bereiken en hebben geen contributie betaald.
Nieuwe leden die toegetreden zijn na de zomervakantie betaalden geen contributie meer in 2018.
Enkele leden betaalden al in 2018 de contributie voor 2019 waardoor een verschil van €15,= tussen banktegoeden en bankrekeningen.

Verslag financiële controlecommissie 2018:
De juistheid van de cijfers wordt bevestigd door de financiële controlecommissie bij monde van Frans van Diepenbeek en Jan de Bruin.
Er is ook een schriftelijke verklaring afgegeven.
Décharge:
De vergadering verleent het bestuur décharge voor het financiële beleid over 2018.
Financiële controlecommissie 2019:
De commissie voor de financiële controle over de jaarrekening van 2019
bestaat uit de heren Jan de Bruin en Wim van Lanen.
Nieuwe reserve voor 2020 wordt dhr. Herman Denen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

Begroting 2019 en vaststellen contributie:
Door het aantal leden blijft de post contributie op € 3000,=. Kosten worden geraamd op €2270,= exclusief de te verwachten notariskosten voor het aanpassen van de statuten.
Verwacht resultaat € 730,= positief en een verwacht totaal van onze bezittingen eind 2019 van ongeveer € 20.845,= .
Uit de begroting van 2019 blijkt dat we een iets groter buffer hebben voor eventuele extra uitgaven.
Wel is er een extra kostenpost van ca € 500…600 doordat de akte met de statuten van de VGN moeten passeren bij een notaris, iets dat al in april 2014 besloten is, maar nog steeds niet uitgevoerd is.
Het bestuur stelt voor om de contributie gelijk te houden à € 10,= per jaar.
Dit voorstel wordt aangenomen.

7. Bestuur mutaties
Albert Swinkels is aftredend en herkiesbaar voor zijn tweede termijn 2019....2021, hetgeen bij acclamatie geschiedt.

8. Toelichting op een aantal actuele pensioenzaken en pensioencontracten
Aan de hand van een presentatie neemt Theo Versteegen ons mee door een aantal kernpunten in de discussie rondom het pensioen-akkoord, de pensioenregelingen van Nutreco, de financiële stand van zaken en de lopende acties.

Kernpunten discussie pensioen-akkoord: Langer leven/lage rente. Overheid, vakbonden, werkgevers, De Nederlandse Bank, Centraal Planbureau,
Pensioenfederatie, jongeren, gepensioneerden. Overzicht pensioenregelingen Nutreco: Stand van zaken financieel (1)
Naast het grote voorzieningendepot van ongeveer € 340 miljoen bestaat er nog een apart toeslagendepot dat uitsluitend bedoeld is om daaruit indexatie van pensioenen mogelijk te maken.

Toeslagendepot bij Aegon:
Saldo ultimo 2016 18,3 mio €
Beleggingsrendement 2016 1,4
19,7
Diverse mutaties 2017 0,6
20,3
Beleggingsrendement 2017 0,9
Saldo ultimo 2017 21,2 mio €
exclusief het Hendrix-UTD deel, dat is al naar ForFarmers.

Stand van zaken financieel (2)
Om een indruk te geven van de jaarlijkse pensioenkosten voor de werkgever, werd de volgende opstelling toegelicht:

Pensioenkosten 2018 voor Nutreco:
Actuariële premie 2018 7.650.000 €
Budget beschikbaar voor indexatie 370.000 €
Storting in premiedepot 210.000 €
Garantiekosten AEGON ( voorschotnota) 3.610.000 €
--------------
Totale premie 2018 (51,5 % van de Pensioengrondslag) 11.840.000 €

De actuariële premie heeft betrekking op de gegarandeerde middelloonregeling bij Nationale Nederlanden.
Daarnaast heeft Nutreco nog €3,1 miljoen betaald voor de twee beschikbare premie regelingen bij Nationale Nederlanden.
Aegon heeft de levenslange verplichting jaarlijks €3,61 mio bij te dragen als vergoeding voor Aegon om de bij hen opgebouwde aanspraken te garanderen.

Stand van zaken financieel (3)
Naast het toegezegde budget van 370.000 voor indexatie komen er ook nog bedragen beschikbaar uit de premiereserve Nationale Nederlanden alsmede de transitieregeling (=besparingen vanuit goedkopere, volledig beschikbare premie regeling niet naar werkgever maar naar alle deelnemers).

Stand van zaken financieel (4)
Uit de door de Nutreco pensioenadviseur Willis Towers Watson opgestelde berekeningen per ultimo 2017 valt het volgende af te leiden: Dekkingsgraad Aegon is per 31 december 2017 een 99,1%
Geen kans op indexatie volgens ons toeslagreglement (brief volgt).
Voorlopige dekkingsgraad Aegon geschat op 95% per ultimo 2018.
Indexeren mag pas boven een dekkingsgraad van 100%

Lopende aktie’s Vraag Herman Blekman : Is het rendement van Aegon vergelijkbaar met NN?
Antwoord: Is vergelijkbaar, klein plusje…. maar inmiddels rendement iets negatief.

Vraag Ad van Breda uit verslag 2018: Vrijwillig overgaan naar DC regeling…..
Antwoord: Hiervoor is niet veel belangstelling voor het stuk onder de 54 k€.

9.Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10. Sluiting van de vergadering 16:45 uur.
De voorzitter bedankt sprekers voor hun inbreng, bedankt de deelnemers aan deze vergadering en sluit de vergadering.

W. Vonk                                                    A. Peters
Voorzitter                                                 Secretaris