Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /var/www/vhosts/vgnutreco.nl/httpdocs/includes/nieuws.php on line 51

Deprecated: strstr(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/vgnutreco.nl/httpdocs/includes/nieuws.php on line 51
VG Nutreco


Concept verslag ALV 2018

Kalender

02 maart 2019


1
CONCEPT
Verslag van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Vereniging van Gepensioneerden Nutreco (VGN) d.d. 20 maart 2018
( dit concept verslag moet nog worden goedgekeurd in de ALV van 2019)
Aanwezig: De leden: 48 leden(incl. bestuur) hebben de presentielijst (in bezit van de secretaris) getekend.
Ca 52 personen aanwezig vlg. hoofdelijke telling.
1. Opening 14:00 uur
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.
Hij bedankt Thijs Hendrix en alle medewerkers van Hendrix Genetics voor de geslaagde excursie voorafgaand aan de ALV en introduceert Antoon van den Berg, de CEO Hendrix Genetics.
De voorzitter geeft ook al aan dat aan het eind van de vergadering een mooi boek over Boxmeer gereed ligt om mee te nemen.
Ook zijn er nog pennen over van vorig jaar voor de liefhebbers.
2. Presentatie door Antoon van den Berg, CEO Hendrix Genetics.
Wim Vonk memoreert kort aan de geschiedenis van Euribrid in Boxmeer en illustreert dit met enkele mooie foto’s uit het verleden.
Deze info komt uit het boek: Wel en Wee bij het Hybro & Hyline Agentschap bij Euribrid en in de Belgische Pluimveehouderij en geeft inzicht in de hybride fokkerij.
De lezing van Antoon van den Berg geeft antwoord op de vraag: Wat is er geworden van Euribrid in Hendrix Genetics?
Opgericht in 1923 en middels overnames gegroeid tot HPB in 1993.
Uiteindelijk in 2005 is HPB en het Franse Institut de Sélection Animal samengevoegd en is Hendrix Genetics (HG) ontstaan.
In 2007 werd de overname van Euribrid afgerond waarmee Wout Dekker, destijds CEO van Nutreco, een belofte waar maakte.
Hybro is samengevoegd met Cobb en Cobb heeft fors geïnvesteerd in o.a. Herveld naast de investeringen in fokkerijen in Amerika.
Door een overname van een drietal bedrijven in 2008, 2009 en 2010 is ook de beren-portefeuille van Hypor in orde gebracht.
Vandaag de dag heeft HG een vijftal business units: Kalkoenen, Leghennen, traditioneel Pluimvee, Varkens en Aquacultuur.
Totale omzet is ca 470 mio € in 2017 met ca 3000 medewerkers en groeit door o.a. bedrijven op te kopen en verder/dieper in de keten te gaan.
Groei is veelal buiten Nederland en zelfs buiten Europa: bv USA, Brazilië enz.
De dierfokkerij evolueert inmiddels door Genomische selectie op basis van DNA en gaat richting toepassing van aanpassen van Genen voor zover toegestaan en dit met name voor de research, niet voor de verkoop.
Groeien in vis is aantrekkelijk door kleine oudere bedrijfjes op te kopen die snel op te waarderen zijn door de injectie van bij HG aanwezige fokkerijkennis.
Zodoende heeft Hendrix Genetics een groot marktaandeel in markten van verschillende grootte in vis, kalkoenen, leghennen, vleeskuikens en varkens.
Antoon van den Berg eindigt met de constatering dat het collectieve historische besef binnen Nutreco aan het verdwijnen is terwijl dit binnen Hendrix Genetics nog wel leeft zoals wij vandaag aan den lijve hebben kunnen ervaren tijdens de excursie.
Hij eindigt met de leus: “Better breeding today, better life tomorrow”.
Na het beantwoorden van enkele vragen dankt de voorzitter dhr. van den Berg voor de interessante presentatie.
3. Goedkeuring Agenda.
“Voorstel Agenda voor de Algemene Leden Vergadering dd 20 maart 2018 in
Boxmeer
1. Opening 14.00 uur door de voorzitter
2. Presentatie door Antoon van den Berg, CEO Hendrix Genetics
3. Goedkeuring agenda
4. Inleiding door de voorzitter
5. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden
op 21 maart 2017.
6. Financiën.
- Presentatie van de jaarrekening 2017 en balans door de penningmeester.
- Verslag van de financiële controlecommissie.
- Decharge financieel beleid
- Benoeming van een financiële controlecommissie voor de jaarrekening 2018.
- Begroting 2018 (zie bijlage) en vaststelling van de contributie.
7. Bestuur mutaties: aftredend en herkiesbaar: Leo Boeijen. Aftredend en niet herkiesbaar,
vanwege maximum termijn: Herman Blekman. Als nieuw bestuurslid stelt het bestuur
Theo Versteegen als kandidaat. Tegen kandidaten dienen een week voor aanvang van de
vergadering ingediend zijn bij de secretaris.
8. Rondvraag
Pauze
9. Toelichting op een aantal actuele pensioenzaken en gelegenheid tot het stellen van
vragen, m.m.v. Kees de Ridder en Theo Versteegen.
10. Sluiting ca 17.00 uur “
De agenda wordt goedgekeurd.

4. Inleiding door voorzitter Wim Vonk
Wim Vonk schetst een aantal gebeurtenissen die het afgelopen jaar 2017 ten aanzien van de VGN gespeeld hebben. Vernoemd het aantal nieuwe leden en herverdeling taken bestuur
inclusief opvolging Kees de Ridder door Theo Versteegen.
Lange termijn rente stijgt langzaam en dat lijkt goed te zijn voor toekomstige indexering.
5. Goedkeuring verslag van de ALV van 21 maart 2017.
Het verslag wordt goedgekeurd.
6. Financiën
Presentatie: De jaarrekening is ter vergadering uitgedeeld en wordt toegelicht door Albert Swinkels.
Het resultaat over 2017 bedroeg € 1112 en het totaal van onze bezittingen is eind 2017 € 19.044.
Eind 2017 had de VGN 338 betalende leden, van 12 leden geen betaling kunnen ontvangen door overlijden c.q. opzeggingen. Enkele leden waren niet te bereiken.
Nieuwe leden die toegetreden zijn na de zomervakantie (9) betaalden geen contributie meer in 2017.
Verslag financiële controlecommissie 2017: Een en ander wordt bevestigd door de financiële controlecommissie bij monde van Frans van Diepenbeek en Sjef Hendriks.
Decharge: De vergadering verleent het bestuur decharge voor het financiële beleid over 2017.
Controlecommissie 2018: De commissie voor de financiële controle over de jaarrekening van 2018 zal bestaan uit: Frans van Diepenbeek en Jan de Bruin.
Nieuwe reserve wordt Wim van Lanen. De vergadering is hiermee akkoord.
Begroting 2018 en vaststellen contributie:
Door het toegenomen aantal leden stijgt de post contributie naar € 3300.
De post NVOG contributie valt weg omdat het lidmaatschap is opgezegd.
De uitgaven zijn wat hoger m.n. door de boeken welke vandaag cadeau gedaan
zijn. Verwacht resultaat € 925 en een verwacht totaal van onze bezittingen eind
2018 van ongeveer € 19.969.
Uit de begroting van 2018 blijkt dat we een iets groter buffer hebben voor
eventuele extra uitgaven.
Het bestuur stelt voor om de contributie gelijk te houden à € 10,= per jaar.
Dit voorstel wordt aangenomen.
Vraag: Waarom is het vermogen zo hoog?
Antwoord: Is inderdaad veilig hoog. Om toename te beperken is in 2017 contributie neerwaarts aangepast. We willen echter wel een reserve aanhouden
voor het eventueel inhuren van externe expertise in geval van problemen.
Vraag: Is er geen verzekering voor deze WA?
Antwoord: Volgens de heer de Ridder dekt de verzekeraar niet altijd externe expertise en ben je naast de verzekeringspremie toch ook nog de externe kosten kwijt. Vandaar aanhouden van buffer gewenst.
Vraag: Welk percentage van gepensioneerden is lid van VGN.
Antwoord: Moeilijk precies te benoemen, maar inschatting is ca 15% Ook worden partners van overleden leden rechtstreeks benaderd om lid te blijven omdat dan vaak vragen opkomen.
7. Bestuur mutaties
Leo Boeijen is aftredend en herkiesbaar, hetgeen bij acclamatie geschiedt.
Herman Blekman is aftredend en niet herkiesbaar vanwege de maximum termijn van 3 x 3 jaar die men in het bestuur mag zitten.
Wim bedankt Herman die sinds 14 april 2009 lid is van het bestuur en daarmee dus 9 jaar secretaris van de VGN is geweest.
Van zijn kennis van pensioenen heeft het bestuur dankbaar gebruik gemaakt en Herman was een goede schakel tussen experts en bestuur.
Herman wordt bedankt voor zijn haast tomeloze inzet voor de VGN. Zijn functie als secretaris binnen het bestuur wordt overgenomen door Bart Peters,
ondersteund door Theo Versteegen voor pensioen-technische zaken.
Het email adres (secretariaat@vgnutreco.nl) blijft hetzelfde.
Het bestuur stelt voor Theo Versteegen als nieuw bestuurslid te verwelkomen.
Theo was tot 1 april 2017 Pensioenmanager van Nutreco en met zijn ervaring en kennis een welkome aanvulling binnen het bestuur van de VGN.
Er zijn geen tegenkandidaten ingediend bij het bestuur en Theo wordt met applaus welkom geheten.
Theo stelt zich kort aan de vergadering voor: Hij heeft ca 31 jaar bij Nutreco gewerkt in diverse functies waaronder die van pensioenmanager gedurende de laatste 6 jaar.
Woont in Beugen, vader van 3 kinderen, opa van 4 kleinkinderen en is na een pensioen sabbatical van een jaar weer bereid actief de vereniging te ondersteunen.
Daarna neemt Kees de Ridder kort het woord.
Hij meldt dat hij bij de eerstvolgende vergadering van de PUC, mede ook om gezondheidsredenen, uit het bestuur van de PUC stapt.
De komst van Theo maakt dit besluit voor Kees gemakkelijker omdat Theo bereid is zijn plaats in de PUC over te nemen.
Ook Kees wordt bedankt voor de onnoemelijke hoeveelheid werk die hij verzet heeft voor de Vereniging.
8.Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
9. Toelichting op een aantal actuele pensioenzaken en pensioencontracten door Theo Versteegen en Kees de Ridder .
Theo behandelt in het kort wat in 2016 en 2017 is gebeurd op pensioengebied.
In 2017 heeft Nutreco zich aangesloten bij het SHV contract met Nationale Nederlanden.
Ook in 2017 is een nieuwe regeling ingevoerd; een hybride regeling bestaande uit een Comfort pensioen tot € 54000 en een Bewust pensioen op basis van een beschikbare premieregeling.
Voor nieuwe medewerkers vanaf 1 januari 2017 is dit een volledige Defined Contribution (DC) pensioen, dus alleen Bewust pensioen.
Deze hybride regeling is goedkoper voor de werkgever. Dit voordeel, ca € 2,4 mio voor 4 jaar, gaat op verzoek van de PUC volledig ten goede komen aan alle deelnemers en vloeit niet terug naar de werkgever.
Het bedrag hierin voor 2017 is nog niet bekend.
Vervolgens neemt Kees de microfoon over:
Niet gerealiseerde projecten in 2017:
 Premievrij maken bij Aegon.
 Indien mogelijk vorming gezamenlijk toeslagendepot.
 Ontwikkeling van nieuw indexatiebeleid.
 Onderzoek van vrijwillige overgang naar nieuwe regeling. (d.w.z. dat actieven ook geheel (dus incl. de 54 k€) naar de DC regeling kunnen.)

Wel gerealiseerd in 2017:
 Implementatie nieuwe regelingen bij NN (dit is gunstig voor de actieven en had prioriteit bij de werkgever), maar er ligt nog geld bij Aegon.
 Verhoging pensioen-richtleeftijd naar 68 jaar in 2018. Dit is voordelig voor de reeds gepensioneerden want hierdoor valt geld vrij.
     Opbrengst hiervan gaat terug naar actieven die daardoor minder hoeven bij te dragen aan hun pensioen. Het is helaas niet bij het toeslagendepot gekomen, maar hiervoor is begrip binnen de PUC.
Het voorzieningen depot ultimo 31 december 2017, wordt gevuld door de werkgever.
Het vermogen eind 2017 is totaal € 341,5 mio (was € 347,3 mio eind in 2016).
Dekkingsgraad is 92,4% eind 2017 tegen 89,7% eind 2016 omdat de lange rente iets is gestegen. Dekkingsgraad is echter nog steeds laag.
Doordat we naar Aegon zijn gegaan zijn we echter niet gekort: Aegon verzekert dat ons pensioen 100% uitbetaald wordt.
Indexeren blijft echter moeilijk. Een geluk daarbij is dat de inflatie laag is maar evengoed zijn de pensioenen in totaal al een 15% gedaald in koopkracht.
(nb cijfers 2017 zijn voorlopig en hier plaatst Kees vraagtekens bij)
Vraag: wat is het rendement geweest op aandelen en obligaties?
Antwoord: ca 7%
Het toeslagendepot ultimo 31 december 2017 (voorlopige cijfers) is € 19,3 mio.
Dit was € 18,3 mio eind 2016 bestaande uit vastrentend en aandelen.
Hieruit wordt een eventuele indexatie betaald.
Voorzieningen depot is 92,4%
Indexatie depot is 5,2%
Totaal 97,6% en doordat dit nog steeds onder de 100% ligt is indexatie volgens afgesproken beleid helaas niet mogelijk.
NB Onze pensioenen blijven bij Aegon, alleen actieven gaan over naar NN.
Derhalve is een vrijwillige overgang van actieven naar de nieuwe regeling bij NN niet voordelig voor de gepensioneerden en is gelukkig nog in onderzoek.
Al met al is het voor de actieven van voor 2017 dus best wel onoverzichtelijker geworden.
Zij hebben vaak een pensioen bij Aegon, een NUPPS, een PSR, een stukje DC bij Aegon, en na 1 januari 2017 een Comfort pensioen bij NN en een Bewust pensioen bij NN.
Vraag: NUPPS en PSR is over van Robeco naar ABN AMRO omdat Robeco er mee stopte. Moet men dan gaan shoppen?
Antwoord: Later wel. Het kapitaal wordt correct overgedragen en pas bij uitkering koopt men er pensioen voor aan.
Vraag van oud werknemer Jaap Fleer (woonachtig in BRD) : Moest zelf naar Aegon bellen om pensioen in gang te zetten. Is dit normaal?
Antwoord: Dit zou niet moeten, maar de VGN kan hier pas induiken als het eenmaal bekend is. Het is mogelijk in een “verkeerd laadje” terecht gekomen bij Aegon.
Daarom is het belangrijk toegezonden papieren altijd te bewaren.
Dit soort zaken graag direct melden aan VGN.
10. Sluiting van de vergadering 16:45 uur.
De voorzitter bedankt beide sprekers voor hun inbreng, bedankt de deelnemers
aan deze vergadering en sluit de vergadering.
W. Vonk B. Peters
Voorzitter Secretaris