Welkom.

De aanpassing van de site is reeds enkele jaren geleden gerealiseerd. We zullen vanaf heden proberen hier een kort overzicht te schetsen van de onderwerpen waar u als lid van de VGN en wij als bestuur mee te maken hebben dan wel binnenkort mee te maken zullen krijgen.
Op de eerste plaats is dat de nieuwe privacy wetgeving. Wij zullen ons terdege moeten afvragen wat de gevolgen zijn  voor het functioneren van de vereniging en of wij nog wel volkomen transparant kunnen zijn met het verspreiden via de site van actuele zaken.
Als hier duidelijkheid over is, komen we hier bij u uiteraard op terug.
 
Als u ideeën heeft of suggesties voor de inhoud van de site zijn die uiteraard van harte welkom. We zullen dan bekijken of dit past binnen het kader van de doelstelling van de VGN en of dit binnen de ruimte van de site is te realiseren.
Met vriendelijke groet
Leo Boeijen


Doelstelling

Het doel van de vereniging is de belangenbehartiging op het gebied van pensioenen en collectieve voorzieningen voor gepensioneerden en hun nagelaten betrekkingen, de gewezen deelnemers alsmede degenen die vervroegd zijn uitgetreden of gebruik hebben gemaakt van een individuele regeling. De VGN is met drie afgevaardigden vertegenwoordigd in de Pensioenuitvoeringscomissie (PUC), die toeziet op een correcte uitvoering van de pensioenregeling door Aegon en verantwoordelijk is voor het indexatie depot en het toeslagenbeleid.

Het huidige bestuur
 
Voorzitter Wim (W) Vonk
   
Secretaris Bart (B) Peters (secretariaat@vgnutreco.nl)
Penningmeester Albert (A) Swinkels (penningmeester@vgnutreco.nl)
Leden Theo (T) Versteegen (vertegenwoordigt de VGN in de PUC)
  Leo (L.F.) Boeijen (verantwoordelijk voor de website)

VGN Vertegenwoordigers in de PUC

Han Abbink
Paul Gijsen
Theo Versteegen (Voorzitter)

Ledenadministratie

Leo Boeijen  (administratie@vgnutreco.nl)

Het huishoudelijk reglement van de VGN kan op verzoek per email toegezonden worden.

Bankrekeningnummer:
 NL08RABO 0129175005 t.n.v. de Vereniging van Gepensioneerden Nutreco (VGN), Uitleg 2 , 5831 LW te Boxmeer.